Kardashian detailed flashy Paris trip to the world