Feeding phase-out agreed to at Bridger-Teton feedground